Web · Wiki · Activities · Blog · Lists · Chat · Meeting · Bugs · Git · Translate · Archive · People · Donate

Commit 9938733655f8c33a7fe494929df4009d5a59abcc

  • avatar
  • Pootle daemon <pootle @poo…le.sugarlabs.org>
  • Tue Aug 07 13:45:58 EDT 2012
  • Tree SHA1: ae4e58f
  • Parent SHA1: 5d58073 (Commit from Sugar Labs: Translation System by user cjl.: 39 of 39 messages translated (0 fuzzy).)
  • raw diff | raw patch
Commit from Sugar Labs: Translation System by user cjl.: 39 of 39 messages translated (0 fuzzy).
po/hy.po
(22 / 19)
  
2626msgstr ""
2727"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
2828"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
29"POT-Creation-Date: 2011-08-04 13:18+0000\n"
30"PO-Revision-Date: 2011-12-21 20:40+0200\n"
31"Last-Translator: Jasmine <udea_jasmine@yahoo.com>\n"
29"POT-Creation-Date: 2012-06-22 00:32-0400\n"
30"PO-Revision-Date: 2012-08-02 22:16+0200\n"
31"Last-Translator: anush.mkrtchyan <anush.mkrtchyan@ca1492.com>\n"
3232"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
33"Language: \n"
33"Language: hy\n"
3434"MIME-Version: 1.0\n"
3535"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
3636"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
3737"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
3838"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
3939
40#: activity/activity.info:2
41msgid "Cartoon Builder"
42msgstr "Մուլտֆիլմ Պատրաստող"
43
4044#: activity.py:67
4145msgid "Lessons"
4246msgstr "Դասեր"
5353msgid "Reset"
5454msgstr "Վերականգնել"
5555
56#: activity/activity.info:2
57msgid "Cartoon Builder"
58msgstr "Մուլտֆիլմ Պատրաստող"
59
6056#: char.py:151
6157msgid "Elephant"
6258msgstr "Փիղ"
157157msgid "Mute"
158158msgstr "Անձայն"
159159
160#: toolkit/activity_widgets.py:83
160#: toolkit/activity_widgets.py:84
161161msgid "Stop"
162162msgstr "Կանգնեցնել"
163163
164#: toolkit/activity_widgets.py:95
164#: toolkit/activity_widgets.py:96
165165msgid "Undo"
166166msgstr "Ետարկել"
167167
168#: toolkit/activity_widgets.py:103
168#: toolkit/activity_widgets.py:104
169169msgid "Redo"
170170msgstr "Կրկին կատարել"
171171
172#: toolkit/activity_widgets.py:110
172#: toolkit/activity_widgets.py:111
173173msgid "Copy"
174174msgstr "Պատճենել"
175175
176#: toolkit/activity_widgets.py:117
176#: toolkit/activity_widgets.py:118
177177msgid "Paste"
178178msgstr "Փակցնել"
179179
180#: toolkit/activity_widgets.py:127
180#: toolkit/activity_widgets.py:128
181181msgid "Private"
182182msgstr "Անձնական"
183183
184#: toolkit/activity_widgets.py:134
184#: toolkit/activity_widgets.py:135
185185msgid "My Neighborhood"
186186msgstr "Իմ հարևանությունը"
187187
188#: toolkit/activity_widgets.py:166
189msgid "Keep"
190msgstr "Պահել"
188#: toolkit/activity_widgets.py:213
189msgid "Description"
190msgstr "Նկարագրություն"
191191
192#: toolkit/activity_widgets.py:344
192#: toolkit/activity_widgets.py:393
193193msgid "Activity"
194194msgstr "Գործունեություն"
195
196#~ msgid "Keep"
197#~ msgstr "Պահել"
195198
196199#~ msgid "Choose image"
197200#~ msgstr "Ընտրել պատկերը"