Web · Wiki · Activities · Blog · Lists · Chat · Meeting · Bugs · Git · Translate · Archive · People · Donate

Commit 76ed356fa111080588c1e72403c391dfd337d382

  • avatar
  • Pootle daemon <pootle @poo…le.sugarlabs.org>
  • Wed Dec 21 12:32:18 EST 2011
  • Tree SHA1: 1ef06e6
  • Parent SHA1: 0617621 (Commit from Sugar Labs: Translation System by user Jasmine.: 77 of 78 messages translated (1 fuzzy).)
  • raw diff | raw patch
Commit from Sugar Labs: Translation System by user anush.mkrtchyan.: 78 of 78 messages translated (0 fuzzy).
po/hy.po
(18 / 19)
  
77"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
88"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
99"POT-Creation-Date: 2011-01-11 00:11+0000\n"
10"PO-Revision-Date: 2011-12-19 15:36+0200\n"
11"Last-Translator: Jasmine <udea_jasmine@yahoo.com>\n"
10"PO-Revision-Date: 2011-12-21 19:31+0200\n"
11"Last-Translator: anush.mkrtchyan <anush.mkrtchyan@ca1492.com>\n"
1212"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
1313"Language: hy\n"
1414"MIME-Version: 1.0\n"
7777
7878# do not translate %(path)s or %(buddy)s
7979#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:110
80#, python-format, fuzzy
80#, python-format, ,
8181msgid ""
8282"Activity %(path)s emitted BuddyJoined(\"%(buddy)s\") or mentioned the buddy "
8383"in GetJoinedBuddies"
8484msgstr ""
85"Գործունեությունը %(շավիղ)ներ հաղորդեց`«Ընկերը Միացավ»(\"%(ընկերները)\")կամ "
86"նշեց,որ ընկերը հայտնվեց GetJoinedBuddies /«Հասնել Միացված Ընկերներին»/ "
87"խմբում:"
85"Գործունեությունը %%(path)s հաղորդեց`«Ընկերը Միացավ»(\"%(buddy)s\")կամ նշեց,որ "
86"ընկերը հայտնվեց GetJoinedBuddies /«Հասնել Միացված Ընկերներին»/ խմբում:"
8887
8988#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:121
9089#, python-format
113113msgstr "<Activity %(path)s>.GetJoinedBuddies(): %(e)s"
114114
115115#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:146
116#, python-format
116#, python-format,
117117msgid ""
118118"Activity %(path)s emitted NewChannel(\"%(channel)s\") or mentioned the "
119119"channel in GetChannels()"
120120msgstr ""
121"%(path)s գործունեությունը զեկուցեց NewChannel(\"Նոր կապուղի/կապուղիներ\")կամ "
122"նշում է GetChannels()-ում"
121"%(path)s գործունեությունը զեկուցեց NewChannel(\"%(channel)s\") կամ նշում է "
122"GetChannels()-ում"
123123
124124#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:168
125125#, python-format
278278
279279#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:548
280280msgid "Owner"
281msgstr "եփականատեր"
281msgstr "եր"
282282
283283#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:555
284284msgid "IPv4"
286286
287287#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:560
288288msgid "CurAct"
289msgstr "Ընթացիկ գործողություն"
289msgstr "Ընթացիկ գործունեություն"
290290
291291#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:565
292292msgid "Activities"
323323#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:617
324324#, python-format
325325msgid "Trying to remove activity \"%s\" which is already absent"
326msgstr "Փորձել տեղաշարժել գործողությունը\"%s\", որը արդեն բացակայում է"
326msgstr "Փորձել տեղաշարժել գործունեությունը\"%s\", որն արդեն բացակայում է"
327327
328328#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:623
329329#, python-format
362362#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:662
363363#, python-format
364364msgid "Trying to remove buddy \"%s\" which is already absent"
365msgstr "Փորձել տեղաշարժել գործողությունը\"%s\", որը արդեն բացակայում է"
365msgstr "Փորձել տեղաշարժել գործողությունը\"%s\",որն արդեն բացակայում է"
366366
367367#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:676
368368msgid "Looking for Presence Service..."
375375#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:703
376376#, python-format
377377msgid "Presence Service running: unique name %s"
378msgstr "\"Presence Service\" ծառայություն ընթացքի մեջ է. միակ անունը %s"
378msgstr "\"Presence Service\" ծառայություն ընթացքի մեջ է. միակ անունը %s"
379379
380380#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:712
381381msgid "Presence Service not running"
382msgstr "\"Presence Service\" ծառայություն ընթացքի մեջ չէ"
382msgstr "\"Presence Service\" ծառայություն ընթացքի մեջ չէ"
383383
384384#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/xserver.py:27
385385msgid "PID"
387387
388388#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/xserver.py:28
389389msgid "Resource Base"
390msgstr "իմնական աղբյուր"
390msgstr "իջոցների հիմնական աղբյուր"
391391
392392#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/xserver.py:29
393393msgid "Pixmap Bytes"
394msgstr "Պիքսելների քարտեզ Բայթվ"
394msgstr "Պիքսելների քարտեզ Բայթրվ"
395395
396396#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/xserver.py:30
397397msgid "Other"
407407
408408#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/analyze.py:40
409409msgid "Analyze Activity"
410msgstr "Վերլուծել գործողությունը"
410msgstr "Վերլուծել գործունեությունը"
411411
412412#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/analyze.py:57
413413msgid "Interfaces"
414msgstr "նտերֆեյս"
414msgstr "իջերեսներ"
415415
416416#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/analyze.py:91
417417msgid "Network Status"