Web · Wiki · Activities · Blog · Lists · Chat · Meeting · Bugs · Git · Translate · Archive · People · Donate

Commit 1f01aaa147b11998928053f1b7751c5743ea7e87

  • avatar
  • Pootle daemon <pootle @poo…le.sugarlabs.org>
  • Mon Dec 19 02:14:18 EST 2011
  • Tree SHA1: f0f0170
  • Parent SHA1: ece7cf0 (Commit from Sugar Labs: Translation System by user Jakub.: 78 of 78 messages translated (0 fuzzy).)
  • raw diff | raw patch
Commit from Sugar Labs: Translation System by user Jasmine.: 78 of 78 messages translated (0 fuzzy).
po/hy.po
(9 / 10)
  
77"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
88"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
99"POT-Creation-Date: 2011-01-11 00:11+0000\n"
10"PO-Revision-Date: 2011-11-03 17:23+0200\n"
11"Last-Translator: anush.mkrtchyan <anush.mkrtchyan@ca1492.com>\n"
10"PO-Revision-Date: 2011-12-08 01:59+0200\n"
11"Last-Translator: Chris <cjl@laptop.org>\n"
1212"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
1313"Language: hy\n"
1414"MIME-Version: 1.0\n"
7979"Activity %(path)s emitted BuddyJoined(\"%(buddy)s\") or mentioned the buddy "
8080"in GetJoinedBuddies"
8181msgstr ""
82"Գործունեության %(path)s /ները BuddyJoined (\"%(buddy)s\") են ճառագայթել, կամ "
83"նշել են buddy-ն GetJoinedBuddies-ում"
82"Գործունեությունը %(path)s թողարկեց` «Ընկերը Միացավ» (\"%(buddy)s\") կամ "
83"հիշեցրեց, որ ընկերը «Հասավ Միացված Ընկերներ»-ին"
8484
8585#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:121
8686#, python-format
8787msgid "Activity %(path)s emitted BuddyLeft(\"%(buddy)s\")"
88msgstr "Գործունեությն %(path)s BuddyLeft (\"%(buddy)s\") են ճառագայթել"
88msgstr "Գործունեությւնը %(path)s թողարկեց` «Ընկերը հեռացավ» (\"%(buddy)s\")"
8989
9090#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:136
9191#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:168
107107#, python-format
108108#, python-format,
109109msgid "<Activity %(path)s>.GetJoinedBuddies(): %(e)s"
110msgstr "%(path)s գործողությունը. Միացիր JoinedBuddies(): %(e)s"
110msgstr "<Activity %(path)s>. Հասավ Միացված Ընկերներ»-ին(): %(e)s"
111111
112112#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:146
113113#, python-format
115115"Activity %(path)s emitted NewChannel(\"%(channel)s\") or mentioned the "
116116"channel in GetChannels()"
117117msgstr ""
118"%(path)s գործողույունը բաց է թողնում NewChannel(\"%(channel)s\") կամ նշում է "
118"%(path)s գործողոււնեությունը թողարկեց NewChannel(\"%(channel)s\") կամ նշում է "
119119"GetChannels() -ում"
120120
121121#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:168
263263
264264#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:531
265265msgid "Buddies:"
266msgstr "Ընկերներ`"
266msgstr "Ընկերներ."
267267
268268#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:538
269269msgid "Pubkey"
342342
343343#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:636
344344#, python-format
345#, python-format,
346345#, python-format,
347346msgid "PS GetBuddies() failed with %s"
348347msgstr "PS ձեռք է բերում ընկերներ() գործողությունը ձախողված է %s"
363363
364364#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:676
365365msgid "Looking for Presence Service..."
366msgstr "Փնտրում է \"Presence Service\" ծառայությունը"
366msgstr "Փնտրում է \"Presence Service\" ծառայությունը..."
367367
368368#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:680
369369msgid "Log"