Web · Wiki · Activities · Blog · Lists · Chat · Meeting · Bugs · Git · Translate · Archive · People · Donate
1
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
5
msgid ""
6
msgstr ""
7
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
8
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9
"POT-Creation-Date: 2011-01-11 00:11+0000\n"
10
"PO-Revision-Date: 2011-12-08 01:59+0200\n"
11
"Last-Translator: Chris <cjl@laptop.org>\n"
12
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
13
"Language: hy\n"
14
"MIME-Version: 1.0\n"
15
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
18
"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
19
20
#: activity/activity.info:2
21
msgid "Analyze"
22
msgstr "Վերլուծել"
23
24
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/network.py:26
25
msgid "Interface"
26
msgstr "Ինտերֆեյս"
27
28
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/network.py:27
29
msgid "IP Address"
30
msgstr "IP հասցե"
31
32
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/network.py:28
33
msgid "NetMask"
34
msgstr "Ցանցադիմակ"
35
36
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/network.py:29
37
msgid "MAC Address"
38
msgstr "MAC հասցե"
39
40
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/network.py:30
41
msgid "Bytes Recv"
42
msgstr "Ստացված բայթերը"
43
44
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/network.py:31
45
msgid "Bytes Sent"
46
msgstr "Ուղարկված բայթերը"
47
48
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/network.py:32
49
msgid "Packets Recv"
50
msgstr "Ստացված փաթեթները"
51
52
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/network.py:33
53
msgid "Packets Sent"
54
msgstr "Ուղարկված փաթեթները"
55
56
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:110
57
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:121
58
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:146
59
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:286
60
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:302
61
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:327
62
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:339
63
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:362
64
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:371
65
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:586
66
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:608
67
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:614
68
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:623
69
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:626
70
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:630
71
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:653
72
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:659
73
msgid "INFO"
74
msgstr "ԻՆՖՈ"
75
76
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:110
77
#, python-format
78
msgid ""
79
"Activity %(path)s emitted BuddyJoined(\"%(buddy)s\") or mentioned the buddy "
80
"in GetJoinedBuddies"
81
msgstr ""
82
"Գործունեությունը %(path)s թողարկեց` «Ընկերը Միացավ» (\"%(buddy)s\") կամ "
83
"հիշեցրեց, որ ընկերը «Հասավ Միացված Ընկերներ»-ին"
84
85
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:121
86
#, python-format
87
msgid "Activity %(path)s emitted BuddyLeft(\"%(buddy)s\")"
88
msgstr "Գործունեությունը %(path)s թողարկեց` «Ընկերը հեռացավ» (\"%(buddy)s\")"
89
90
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:136
91
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:168
92
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:180
93
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:191
94
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:202
95
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:213
96
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:317
97
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:354
98
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:412
99
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:592
100
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:636
101
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:662
102
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:718
103
msgid "ERROR"
104
msgstr "ՍԽԱԼ"
105
106
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:136
107
#, python-format
108
#, python-format,
109
msgid "<Activity %(path)s>.GetJoinedBuddies(): %(e)s"
110
msgstr "<Activity %(path)s>. Հասավ Միացված Ընկերներ»-ին(): %(e)s"
111
112
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:146
113
#, python-format
114
msgid ""
115
"Activity %(path)s emitted NewChannel(\"%(channel)s\") or mentioned the "
116
"channel in GetChannels()"
117
msgstr ""
118
"%(path)s գործողուունեությունը թողարկեց NewChannel(\"%(channel)s\") կամ նշում է "
119
"GetChannels() -ում"
120
121
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:168
122
#, python-format
123
#, python-format,
124
msgid "<Activity %(path)s>.GetChannels(): %(e)s"
125
msgstr "Գործունեության %(path)s Միացիր GetChannels(): %(e)s- ին"
126
127
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:180
128
#, python-format
129
#, python-format,
130
msgid "<Activity %(path)s>.GetId(): %(e)s"
131
msgstr "Գործունեության %(path)s .Միացիր d(): %(e)s"
132
133
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:191
134
#, python-format
135
#, python-format,
136
msgid "<Activity %(path)s>.GetColor(): %(e)s"
137
msgstr "Գործունեության %(path)s Ստացիր գույնը%(e)s"
138
139
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:202
140
#, python-format
141
#, python-format,
142
msgid "<Activity %(path)s>.GetType(): %(e)s"
143
msgstr "Գործունեության %(path)s Ստացիր տեսակը): %(e)s"
144
145
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:213
146
#, python-format
147
#, python-format,
148
msgid "<Activity %(path)s>.GetName(): %(e)s"
149
msgstr "Գործունեության %(path)s Ստացիր անունը): %(e)s"
150
151
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:261
152
#, python-format
153
msgid "Calling <Buddy %s>.GetProperties()"
154
msgstr "Իրագործելով <Buddy %s>. Ձեռք բերել Հատկությունները()"
155
156
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:268
157
#, python-format
158
msgid "Calling <Buddy %s>.GetJoinedActivities()"
159
msgstr "Իրագործելով <Buddy %s> Ձեռք բերել oinedActivities()"
160
161
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:277
162
#, python-format
163
msgid "Calling <Buddy %s>.GetTelepathyHandles()"
164
msgstr "Իրագործելով <Buddy %s> Ձեռք բերելTelepathyHandles()"
165
166
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:286
167
#, python-format
168
msgid "Buddy %s emitted Telepathy HandleAdded("
169
msgstr "Buddy %s բաց թողնված Telepathy HandleAdded("
170
171
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:302
172
#, python-format
173
msgid ""
174
"Buddy %(path)s emitted HandleRemoved(\"%(service)s\", \"%(conn)s\", "
175
"%(handle)u)"
176
msgstr ""
177
"Buddy %(path)s բաց թողնված HandleRemoved(\"%(service)s\", \"%(conn)s\", %"
178
"(handle)u)"
179
180
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:317
181
#, python-format
182
msgid "<Buddy %(path)s>.GetTelepathyHandles(): %(e)s"
183
msgstr "<Buddy %(path)s> Ձեռք բերել TelepathyHandles(): %(e)s"
184
185
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:327
186
#, python-format
187
msgid ""
188
"Buddy %(path)s emitted ActivityJoined(\"%(act)s\") or mentioned it in "
189
"GetJoinedActivities()"
190
msgstr ""
191
"Buddy %(path)s բաց թողնված ActivityJoined(\"%(act)s\") կամ նշել այն "
192
"GetJoinedActivities()-ում"
193
194
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:339
195
#, python-format
196
msgid "Buddy %(path)s emitted ActivityLeft(\"%(act)s\")"
197
msgstr "Buddy %(path)s բաց թողնված ActivityLeft(\"%(act)s\")"
198
199
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:354
200
#, python-format
201
msgid "<Buddy %(path)s>.GetJoinedActivities(): %(e)s"
202
msgstr "<Buddy %(path)s>GetJoinedActivities(): %(e)s"
203
204
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:362
205
#, python-format
206
msgid "<Buddy %(path)s> emitted PropertyChanged(%(props)r)"
207
msgstr "<Buddy %(path)s> բաց թողնված PropertyChanged(%(props)r)"
208
209
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:366
210
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:375
211
#, python-format
212
msgid "INTERNAL ERROR: %s"
213
msgstr "ՆԵՐՔԻՆ ՍԽԱԼ%s"
214
215
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:371
216
#, python-format
217
msgid "<Buddy %(path)s>.GetProperties() -> %(props)r"
218
msgstr "<Buddy %(path)s>.Ձեռք բերել հատկությունները() -> %(props)r"
219
220
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:412
221
#, python-format
222
#, python-format,
223
msgid "<Buddy %(path)s>.GetProperties(): %(e)s"
224
msgstr "<Buddy %(path)s>.Ձեռք բերել հատկությունները(): %(e)s"
225
226
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:481
227
msgid "Activities:"
228
msgstr "Գործունեություններ`"
229
230
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:485
231
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:533
232
msgid "Object path"
233
msgstr "Օբյեկտի ուղղությունը"
234
235
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:489
236
msgid "ID"
237
msgstr "իդենտիֆիկացում"
238
239
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:494
240
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:550
241
msgid "Color"
242
msgstr "Գույն"
243
244
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:499
245
msgid "Type"
246
msgstr "Ձև"
247
248
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:504
249
msgid "Name"
250
msgstr "Անուն"
251
252
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:509
253
msgid "Connection"
254
msgstr "Միացում"
255
256
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:514
257
msgid "Channels"
258
msgstr "Կապուղիներ"
259
260
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:518
261
msgid "Buddies"
262
msgstr "Ընկերներ"
263
264
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:531
265
msgid "Buddies:"
266
msgstr "Ընկերներ."
267
268
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:538
269
msgid "Pubkey"
270
msgstr "Հանրային բանալի"
271
272
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:543
273
msgid "Nick"
274
msgstr "մականուն"
275
276
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:548
277
msgid "Owner"
278
msgstr "Սեփականատեր"
279
280
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:555
281
msgid "IPv4"
282
msgstr "IPv4"
283
284
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:560
285
msgid "CurAct"
286
msgstr "Ընթացիկ գործողություն"
287
288
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:565
289
msgid "Activities"
290
msgstr "Գործունեություններ"
291
292
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:570
293
msgid "Handles"
294
msgstr "Կառավարիչներ"
295
296
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:586
297
#, python-format
298
msgid "PS GetActivities() returned %r"
299
msgstr "PS գործունեությունները() վերադարձ %r"
300
301
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:592
302
#, python-format
303
msgid "PS GetActivities() failed with %s"
304
msgstr "PS գործունեությունները() ձախողվեցին %s"
305
306
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:608
307
#, python-format
308
msgid "PS emitted ActivityAppeared(\"%s\")"
309
msgstr "PS բաց է թողնում ActivityAppeared(\"%s\")"
310
311
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:614
312
#, python-format
313
msgid "PS emitted ActivityDisappeared(\"%s\")"
314
msgstr "PS բաց է թողնում ActivityDisappeared(\"%s\")"
315
316
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:617
317
msgid "WARNING"
318
msgstr "ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ"
319
320
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:617
321
#, python-format
322
msgid "Trying to remove activity \"%s\" which is already absent"
323
msgstr "Փորձել տեղաշարժել գործողությունը\"%s\", որը արդեն բացակայում է"
324
325
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:623
326
#, python-format
327
msgid "PS emitted ActivityInvitation(\"%s\")"
328
msgstr "PS բաց է թողնում ActivityInvitation(\"%s\")"
329
330
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:626
331
#, python-format
332
msgid ""
333
"PS emitted PrivateInvitation(\"%(bus)s\", \"%(conn)s\", \"%(channel)s\")"
334
msgstr ""
335
"PS բաց է թողնում PrivateInvitation(\"%(bus)s\", \"%(conn)s\", \"%(channel)s\")"
336
337
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:630
338
#, python-format
339
#, python-format,
340
msgid "PS GetBuddies() returned %r"
341
msgstr "PS ձեռք է բերում ընկերներ() վերադարձ %r"
342
343
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:636
344
#, python-format
345
#, python-format,
346
msgid "PS GetBuddies() failed with %s"
347
msgstr "PS ձեռք է բերում ընկերներ() գործողությունը ձախողված է %s"
348
349
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:653
350
#, python-format
351
msgid "PS emitted BuddyAppeared(\"%s\")"
352
msgstr "PS բաց է թողնում BuddyAppeared(\"%s\")"
353
354
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:659
355
#, python-format
356
msgid "PS emitted BuddyDisappeared(\"%s\")"
357
msgstr "PS բաց է թողնում BuddyDisappeared(\"%s\")"
358
359
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:662
360
#, python-format
361
msgid "Trying to remove buddy \"%s\" which is already absent"
362
msgstr "Փորձել տեղաշարժել գործողությունը\"%s\", որը արդեն բացակայում է"
363
364
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:676
365
msgid "Looking for Presence Service..."
366
msgstr "Փնտրում է \"Presence Service\" ծառայությունը..."
367
368
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:680
369
msgid "Log"
370
msgstr "Գրանցում"
371
372
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:703
373
#, python-format
374
msgid "Presence Service running: unique name %s"
375
msgstr "\"Presence Service\" ծառայությունը ընթացքի մեջ է. միակ անունը %s"
376
377
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/ps_watcher.py:712
378
msgid "Presence Service not running"
379
msgstr "\"Presence Service\" ծառայությունը ընթացքի մեջ չէ"
380
381
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/xserver.py:27
382
msgid "PID"
383
msgstr "Ընթացքի իդենտիֆիկացում"
384
385
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/xserver.py:28
386
msgid "Resource Base"
387
msgstr "Հիմնական աղբյուր"
388
389
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/xserver.py:29
390
msgid "Pixmap Bytes"
391
msgstr "Պիքսելների քարտեզ Բայթով"
392
393
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/xserver.py:30
394
msgid "Other"
395
msgstr "Այլ"
396
397
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/xserver.py:31
398
msgid "Total"
399
msgstr "Ընդհանուր"
400
401
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/xserver.py:32
402
msgid "Window Name"
403
msgstr "Պատուհանի անունը"
404
405
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/analyze.py:40
406
msgid "Analyze Activity"
407
msgstr "Վերլուծել գործողությունը"
408
409
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/analyze.py:57
410
msgid "Interfaces"
411
msgstr "ինտերֆեյս"
412
413
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/analyze.py:91
414
msgid "Network Status"
415
msgstr "Ցանցի Կարգավիճակը"
416
417
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/analyze.py:97
418
msgid "X Server"
419
msgstr "X Սերվեր"
420
421
#: /home/garycmartin/Activities/Analyze.activity/analyze.py:103
422
msgid "Presence Service"
423
msgstr "\"Presence Service\" ծառայություն"